Zveza kulturnih društev Nova Gorica je uspešno zaključila poslovno leto 2017

V sredo, dne 21. 3. 2018 je redni letni zbor Zveze kulturnih društev Nova Gorica soglasno sprejel Letno poročilo za leto 2017. Beležimo rast števila dogodkov, izvedenih programov, nastopajočih in obiskovalcev.

Zveza kulturnih društev Nova Gorica (v nadaljevanju ZKD) je samostojna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki povezuje kulturna društva s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. V letu 2017 je združevala 26 društev s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, 3 društva s sedežem v Občini Šempeter Vrtojba ter 2 društvi s sedežem v Občini Renče Vogrsko. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je ZKD v letu 2010 podelilo status društva v javnem interesu na področju kulture.

Osnovni namen ZKD je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne dejavnosti, povezovanjem kulturnih društev, ki delujejo ljubiteljsko na področju kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot na območju občin Nova Gorica, Šempeter Vrtojba in Renče Vogrsko. Osnovni namen Zveza uresničuje z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljskih kulturnih skupin in posameznikov, usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih kulturnih skupin in posameznikov, zastopanjem interesov kulturnih društev v javnosti, obveščanjem javnosti o svojem delovanju. ZKD uresničuje naslednje naloge: organiziranje kulturnih prireditev; izdajanje publikacij s področja dejavnosti ZKD; izvajanje kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov; nudenje strokovne pomoči in informiranje; spodbujanje novih oblik in vsebin kulturnega delovanja; sodelovanje s kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu; sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, idr.

Predsednik ZKD je Miran Rustja, ki je tudi njen zakoniti zastopnik, organi ZKD pa so Zbor ZKD, Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

V letu 2017 je ZKD izvedla programe svetovanja in pomoči društvom članicam, zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje kulturnih društev v Mestni občini Nova Gorica, skupaj z Območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica (krajše JSKD NG), društvi članicami ZKD Nova Gorica in drugimi sodelujočimi je izvedla 80 dogodkov iz različnih področij dejavnosti. Dodatnih 14 programov, ki so potekali v prostorih Točke ZKD na Ulici Gradnikove brigade 25 v Novi Gorici, je organizirala JSKD NG s sodelovanjem ZKD, vseh skupaj je izvedenih programov 94 (35 s področja vokalne dejavnosti, 13 s področja instrumentalne dejavnosti, 15 s področja likovne dejavnosti, 10 s področja literarne dejavnosti, 12 s področja gledališke dejavnosti, 6 s področja plesne dejavnosti, 3 s področja razno).

Navedeni programi vključujejo prireditve, izobraževalne in druge programe ZKD v Točki ZKD (Sredina literarna prepletanja, Društva se predstavljajo, Besedni izviri, Glasbeni izviri, prireditve društev ZKD v Točki ZKD), izobraževalne programe in predavanja v Točki ZKD v org. JSKD NG s sod. ZKD, program Arhiviranje ljubiteljske kulturne dejavnosti, program mednarodnega sodelovanja, Po poteh ljubiteljske kulture, Goriška zborovska srečanja, sodelovanje z Mestno občino Nova Gorica ob slovenskem kulturnem prazniku in ob 70-letnici Nove Gorice (če izpostavimo programe, izvedene skupaj z JSKD NG, Zapojmo mestu 8. 6. 2017, Izdaja zbornika Mesto 27. 9. 2017 ter Obarvanje podhoda Točke ZKD 7. 10. 2017), programe društev članic ZKD izvedenih v sodelovanju z ZKD. ZKD se je s svojimi programi vključila v projekte na vseslovenski oziroma lokalni ravni (Teden ljubiteljske kulture, Noč knjige, 11. Goriški dnevi knjige, Teden otroka, Ta veseli dan kulture, 70-let Nove Gorice).

V skupnem je bilo pri dogodkih v organizaciji ZKD, JSKD NG in društev izvedenih 243 programov skupin, nastopilo je 3.208 nastopajočih, dogodke si je ogledalo 10.052 obiskovalcev.

Na Zvezi so se redno sestali organi, ki so potrebni za njeno delovanje. Izvršni odbor ZKD Nova Gorica mandatnega obdobja 2015-2019 se je sestal na 4 rednih sejah, nadzorni odbor ZKD Nova Gorica se je sestal na seji ob zaključnem računu za leto 2016 marca 2017, redni letni zbor ZKD Nova Gorica je potekal ob zaključnem računu za leto 2016 v marcu 2017.

V prostorih, s katerimi ZKD upravlja, v Točki ZKD na Ulici Gradnikove brigade 25 v Novi Gorici, je redno in občasno vadilo 30 društev oziroma skupin, društev članic ZKD, opravili so 3.780 ur vaj, skupaj z dejavnostjo drugih društev, zunanjih uporabnikov, izobraževalnih programov in predavanj JSKD NG s sodelovanjem ZKD ter prireditev ZKD, so bili prostori Točke ZKD zasedeni 4.090 ur.

V letu 2017 smo pričeli s pripravami v zvezi z izdajo zbornika zgodovine ZKD, ki je predvidena v letu 2019.