RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA IN ORGANOV ZKD 2023

Datum: 16. 8. 2023

Številka: 135/2023

PREDSEDNIKOM KULTURNIH DRUŠTEV

ČLANIC ZKD NOVA GORICA

Zadeva: RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA IN ORGANOV ZKD 2023

Spoštovani.

Skladno s sklepom 12. seje Izvršnega odbora ZKD Nova Gorica z dne 18. 7. 2023 se z današnjim dnem 16. 8. 2023 razpisujejo volitve predsednika in organov Zveze kulturnih društev Nova Gorica.

Za volitve predsednika in organov ZKD, ki bodo v ponedeljek, 16. oktobra 2023 v Točki ZKD Nova Gorica (uro prejmete z vabilom naknadno), vabimo vsa društva k aktivnemu sodelovanju.

Za izvedbo volitev veljajo Pravila kandidiranja, ki jih je sprejel Izvršni odbor ZKD Nova Gorica na svoji 12. seji dne 18. 7. 2023 in vam jih pošiljamo v prilogi. Obenem že sedaj napovedujemo Izredni Zbor ZKD Nova Gorica v septembru 2023 (datum prejmete z vabilom naknadno), ki bo obravnaval dopolnjena Pravila ZKD Nova Gorica, opredelil nov status društev iz Občine Renče Vogrsko in Šempeter Vrtojba ter potrdil Pravila kandidiranja za volitve.

V kolikor imate kakšne pripombe na Pravila kandidiranja, ki vam jih pošiljamo v prilogi, nam jih prosimo posredujte čimprej oziroma do srede, 6. septembra 2023 do 12. ure na e-naslov: zkd.nova-gorica@siol.net. Obravnavala jih bo Komisija za pripravo in izvedbo volitev ter kandidacijska komisija v sestavi Simon Pintar, predsednik, Nina Vrabec in Sonja Jež, članici.

Prosimo, da nam vaše predloge za predsednika in člane organov ZKD pošljete na priloženem obrazcu za evidentiranje kandidatov skupaj s soglasjem h kandidaturi do ponedeljka, 25. septembra 2023, v zaprtih kuvertah na naslov Zveza kulturnih društev Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 25, 5000 Nova Gorica, p.p. 88, s pripisom ”RAZPIS VOLITVE PREDSEDNIKA IN ORGANOV ZKD 2023”.

Od vas pričakujemo predloge predsednika in kandidatov, ki bodo pripravljeni aktivno delovati v ZKD Nova Gorica, s svojim delom sooblikovati program ZKD, se udeleževati sej organov ZKD, razumeti delovanje ZKD celovito in ne skozi interes svojega društva ter s tem prispevati k razvoju ljubiteljske kulture na Goriškem.

Zahvaljujemo se in lepo pozdravljamo.

Simon Pintar, predsednik Komisije za pripravo in izvedbo volitev ter Kandidacijske komisije

Zapisala: mag. Martina Trampuž, tajnik ZKD

Priloge:

-Pravila kandidiranja:

Skladno s sklepom 12. seje Izvršnega odbora Zveze kulturnih društev Nova Gorica (v nadaljevanju ZKD Nova Gorica) z dne 18. 7. 2023, veljajo za volitve predsednika in organov ZKD Nova Gorica za mandatno obdobje 2023 do 2027 na Volilnem zboru, ki bo v ponedeljek, 16. oktobra 2023, naslednja

PRAVILA KANDIDIRANJA

  1. Pravila kandidiranja za predsednika ZKD Nova Gorica:

Vsako društvo lahko predlaga enega kandidata. Kandidat za predsednika je lahko hkrati tudi kandidat za člana Izvršnega odbora.

Kandidat za predsednika:

  1. mora biti član enega izmed društev, ki so včlanjena v ZKD Nova Gorica;
  2. mora predstaviti svojo vizijo razvoja ZKD Nova Gorica v prihodnjem mandatnem obdobju (obseg: do 60 vrstic, največ 4.800 znakov), ki jo priloži obrazcu za evidentiranje kandidatov;
  3. svojo vizijo predstavi na volilnem zboru društev pred izvedbo glasovanja.
  1. Pravila kandidiranja za člane Izvršnega odbora ZKD Nova Gorica (6-9 članov):

Kandidat za člana Izvršnega odbora mora biti član kulturnega društva predlagatelja, ki je včlanjeno v ZKD Nova Gorica. Kulturna društva predlagajo po enega kandidata v svoj »volilni krog«: pevski zbori in vokalne skupine v pevski krog; orkestri in instrumentalne skupine v instrumentalni krog; gledališko lutkovne skupine v gledališki krog; plesne, mažoretne, folklorne skupine v plesni krog; likovne, foto, video in filmske skupine v likovni krog in literarne skupine v literarni krog.

Kulturna društva, ki imajo več sekcij, predlagajo enega kandidata in navedejo, v kateri krog ga – glede na sekcijo v društvu – predlagajo.

Volimo po naslednjem ključu:         

-2 predstavnika pevskih zborov in vokalnih skupin (pevski krog)

-2 predstavnika instrumentalnih glasbenih skupin (instrumentalni krog) 

-1 predstavnika plesnih, mažoretnih in folklornih skupin (plesni krog)                                                   

1 predstavnika gledaliških in lutkovnih skupin (gledališki krog)

-1 predstavnika likovnih, foto, video in filmskih skupin (likovni krog)

1 predstavnika literarnih skupin (literarni krog)

in predsednika, ki je predsednik Izvršnega odbora in Zveze hkrati (predsednika volimo posebej).

  1. Pravila kandidiranja za člana Nadzornega odbora ZKD Nova Gorica:

Vsako društvo lahko predlaga enega kandidata. Kandidat za člana Nadzornega odbora mora biti član društva, ki je včlanjeno v ZKD Nova Gorica. Kandidat za člana Nadzornega odbora ne more biti hkrati tudi kandidat za predsednika ali člana drugih organov ZKD.

Volimo tri člane.

  1. Pravila kandidiranja za člana Častnega razsodišča ZKD Nova Gorica:

Vsako društvo lahko predlaga enega kandidata. Kandidat za člana Častnega razsodišča ZKD Nova Gorica mora biti član društva, ki je včlanjeno v ZKD Nova Gorica.

Volimo tri člane.

Bodite posebno pozorni na: kandidat za člana Izvršnega odbora ZKD Nova Gorica mora biti član kulturnega društva predlagatelja, ki je član ZKD Nova Gorica. Kandidat za predsednika ter za člana Nadzornega odbora in Častnega razsodišča pa je lahko član tudi drugega društva, člana ZKD Nova Gorica in ne nujno kulturnega društva predlagatelja.

-obrazec za evidentiranje kandidatov:

Na voljo v pisarni ZKD – tel. št. 05 333 0311, 041 789 031 (kontakt mag. Martina Trampuž)

-obrazec Soglasje h kandidaturi:         

Na voljo v pisarni ZKD – tel. št. 05 333 0311, 041 789 031 (kontakt mag. Martina Trampuž)

Za vse informacije smo na voljo na ZKD Nova Gorica vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.00 na tel. št.:

T 05/333-0311, 041 789 031 (kontakt mag. Martina Trampuž)

Zveza kulturnih društev Nova Gorica

Ulica Gradnikove brigade 25

5000 Nova Gorica