PREDSTAVITEV ZKD

Zveza kulturnih društev Nova Gorica (v nadaljevanju ZKD) je samostojna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki povezuje kulturna društva s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skladno s spremembo Pravil ZKD na Izrednem zboru dne 28. 9. 2023, ZKD deluje na območju Mestne občine Nova Gorica in združuje 28 društev članic, ki imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica. 3 društva s sedežem v Občini Šempeter Vrtojba ter 2 društvi s sedežem v Občini Renče Vogrsko so z Izrednim zborom ZKD dne 28. 9. 2023 postali pridruženi člani ZKD. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je ZKD v letu 2010 podelilo status v javnem interesu na področju kulture, ki je prenehal leta 2019, ko je Ministrstvo za kulturo RS ZKD podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Zgodovina Zveze kulturnih društev Nova Gorica

V zborniku o ljubiteljski kulturi z naslovom ”Vesela Goriška”, ki ga je ZKD izdala novembra 2019, je zajeta zgodovina ljubiteljskega ustvarjanja na Goriškem. Jurij Rosa, arhivski svetovalec Pokrajinskega arhiva Nova Gorica (z letom 2021 v pokoju), je v svojem članku v zborniku zapisal, da je ”letnica 1956 uradna časovna iztočnica za obstoj Sveta Svobod in prosvetnih društev občine Nove Gorica, krovne organizacije ali zveze”, predhodnice današnje ZKD. V zborniku Ivanka Uršič, arhivska svetovalka v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici, nadalje piše, da je bila Zveza kulturno-prosvetnih organizacij (ZKPO) občine Nova Gorica ustanovljena s preimenovanjem Sveta Svobod in prosvetnih društev občine Nova Gorica. Vpis ZKPO Nova Gorica v register društev pri Skupščini občine Nova Gorica je zabeležen 23. 6. 1964. V zborniku nadalje beremo, da se je leta 1977 iz ZKPO Nova Gorica preimenovala v Zvezo kulturnih organizacij Nova Gorica (ZKO), z občnim zborom dne 23. 10. 1997 pa v Zvezo kulturnih društev Nova Gorica. V letu 2021 smo obeležili 65 let ZKD in 20 let Točke ZKD ter obletnici počastili s slovesnostjo ob slovenskem kulturnem prazniku Mestne občine Nova Gorica, jubilejih ZKD in 42-letnici Kulturnega doma Nova Gorica z naslovom »In nebo ni razdeljeno« dne 3. februarja 2022. Na slovesnosti je bil premierno predstavljen tudi kratek dokumentarni film o ljubiteljski kulturni ustvarjalnosti na Goriškem z naslovom »Vesela Goriška«.

V grobem bi lahko govorili o zgodovinsko treh obdobjih delovanja ZKD. V prvem, katerega začetki segajo v čas 60. let prejšnjega stoletja je Zveza kulturno prosvetnih organizacij združevala kulturna društva novogoriške občine in zanje opravljala naloge, ki so jih opravljale tudi druge občinske zveze, poleg tega osnovnega poslanstva pa je zelo vplivno in za svoje okolje konstitutivno vodila abonmajski program profesionalne glasbene ponudbe in program likovnih razstav v Galeriji Meblo. Obe kulturni pobudi sta z razvojem primernih pogojev, ki jih je ZKD sama soustvarjala, prešli na profesionalno raven in sta danes samostojni kulturni instituciji v Novi Gorici (Kulturni dom Nova Gorica in Mestna galerija Nova Gorica). Bila je pobudnica in do leta 2006 nosilka programa Nedeljskih gledaliških srečanj ter izbranih nekomercialnih filmov, organiziranih v abonmajski ponudbi »Filmsko gledališče«. Vrh vsega je bila celih osemnajst let strokovni in organizacijski servis Združenja pevskih zborov Primorske in neposredna uresničevalka njenega programa (Primorska poje). V tem času je tesno sodelovala z Zvezo kulturnih organizacij Slovenije in izvedla nekaj skupnih prireditev, med njimi velja omeniti Zaključno prireditev XV. Srečanja slovenskih lutkarjev leta 1985, ki se ga je udeležilo rekordno število 23 lutkovnih skupin, in 1. Linhartovo srečanje leta 1988. Obe srečanji sta potekali v Novi Gorici in v okolici in sta pomenili pravo zmagoslavje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti.

Po ustanovitvi Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti in izpostave v Novi Gorici leta 1998 se je ZKD, in tu se zlagoma začenja njeno drugo obdobje, osvobojena medobčinskih nalog, usmerila predvsem v zagotavljanje takšnih strokovnih, organizacijskih, prostorskih in finančnih razmer v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba ter z letom 2007 tudi v Občini Renče Vogrsko, ki bi omogočile kakovostnejši razvoj društev v tem prostoru in ljubiteljske kulture nasploh. Jeseni 2001 je ZKD uspela adaptirati prostor v velikosti 540 m2 za potrebe novogoriških društev in za lastne potrebe, s čimer se je začela uveljavljati povsem nova praksa v ljubiteljski kulturi na Goriškem. Ustanovila je Komorni zbor Nova Gorica (zlato odličje Naša pesem 2001 in 2003) in Dekliški pevski zbor ZKD (srebrno odličje Zagorje 2002 z 89 točkami), do leta 2004 je v okviru ZKD delovala Šola Zlatka Kaučiča za tolkala in druge instrumente z izjemno obsežnim in inovativnim študijskim programom (štiriletno šolanje), ki sedaj deluje v okviru KUD Zvočni izviri, članov ZKD.

ZKD je od svoje ustanovitve temeljni akter pri organizaciji vsakoletnih programov ob kulturnem prazniku ter drugih protokolarnih nastopov v Mestni občini Nova Gorica, sodeluje pri mednarodnih projektih (Mednarodni dnevi prostovoljstva v Italiji od leta 2007, Koncert na meji Nova Gorica-Gorica leta 2007, Na meji glasba od leta 2005 do leta 2007, Glasba ne pozna meja – mednarodna prireditev v letu 2007 ob zaključku projekta Sabotin-Park Miru s sodelovanjem 19 pihalnih orkestrov iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Slovaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Rusije, Madžarske, Nemčije, Italije, Romunije in Slovenije, Cecilijanka v Gorici (IT) od leta 1980, Po poteh ljubiteljske kulture od Vipave (SLO) do Gorice (IT) od leta 2006) kot tudi pobudnica vrste novosti in krstnih uglasbitev v izvedbi kulturnih društev (odmevna izvedba Operete Tičnik Benjamina Ipavca iz leta 2000, izvedba Kantate Alda Kumarja Skok čez rob sveta leta 2003, krstna izvedba Gradnikove kantate skladatelja Patricka Quaggiata v letu 2007, Tri krstne izvedbe ob 120-letnici rojstva Franceta Bevka v letu 2010, Kovačev študent v sodelovanju s Kulturnim društvom Moški pevski zbor Kromberški Vodopivci v letu 2012, če omenimo le nekatere). V svojih prostorih Točke ZKD Nova Gorica izvaja cikle Zvočni izviri (od leta 2001 do leta 2008), Društva se predstavljajo (od leta 2006), Mlade sile (2008-2012), Sredina literarna prepletanja od jeseni leta 2013, ki so kasneje postala Goriška literarna prepletanja, ter druge cikle, ki potekajo bodisi v Točki bodisi drugod po krajih (Besedni in glasbeni izviri od leta 2015). Od leta 2008 do leta 2012 je v okviru ZKD deloval Goriški mešani mladinski zbor Primož Trubar. Od leta 2012 poteka nadvse odmeven cikel na področju zborovske dejavnosti Goriška zborovska srečanja (predhodno Zborovska srečanja Šempas). V Točki ZKD potekajo vaje društev, prireditve ter izobraževalni programi.

Z letom 2009, s katerim bi lahko opredelili tretje obdobje v delovanju ZKD, je na pobudo Mestne občine Nova Gorica in posledično z dogovorom med Mestno občino Nova Gorica in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti prišlo do spremembe pri kadrovski strukturi ZKD, medtem ko se temeljne naloge delovanja ZKD, ki izhajajo iz temeljnih določb Pravil ZKD Nova Gorica, niso spremenile. Tajniška in administrativna opravila za ZKD opravljata delavki, ki sta zaposleni na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica (v nadaljevanju JSKD NG). Sredstva za delo za navedeni dve delavki zagotavlja Mestna občina Nova Gorica.

Predstavitev vodstva društva in najpomembnejših organov: predsednik Zveze je Miran Rustja, ki je tudi njen zakoniti zastopnik, organi Zveze pa so Zbor ZKD, Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

Kratek pregled dejavnosti

Osnovni namen ZKD je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne dejavnosti, povezovanjem kulturnih društev, ki delujejo ljubiteljsko na področju kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot na območju občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko. Osnovni namen Zveza uresničuje z zagotavljanjem pogojev za delovanje ljubiteljskih kulturnih skupin in posameznikov, usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih kulturnih skupin in posameznikov, zastopanjem interesov kulturnih društev v javnosti, obveščanjem javnosti o svojem delovanju. ZKD uresničuje naslednje naloge: organiziranje kulturnih prireditev; izdajanje publikacij s področja dejavnosti ZKD; izvajanje kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov; nudenje strokovne pomoči in informiranje; spodbujanje novih oblik in vsebin

kulturnega delovanja; sodelovanje s kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu; sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, idr.

PREDSEDNIK

Miran Rustja miran.rustja@siol.net

TAJNIK

mag. Martina Trampuž

KONTAKTNI PODATKI

Zveza kulturnih društev Nova Gorica

Ulica Gradnikove brigade 25

5000 Nova Gorica

T 05 333 0311 / 05 333 0315

GSM 041/789-031

E zkd.nova-gorica@guest.arnes.si

zkd.novagorica@siol.net